Provoz tartanové dráhy v sezóně 2024 zahájen!

 

Taktéž v letošním roce jsou Vám k dispozici dvě tartanové dráhy s vybavením pro 100m překážek.

Pro letošní rok jsou následující změny:

 1. Nový provozní řád – návštěvník je povinen se sním seznámit před zahájením cvičení.
 2. Možnost platit buď permanentkou, nebo bezhotovostně převodem na účet sboru - 641 236 777 / 2010
 3. Cena zůstává zachována 100Kč/hod/areál
 4. Zákaz vjezdu na travnatou plochu – přistižený hříšník bude pokutován dle provozního řádu!
 5. Prosíme o hlášení jakýchkoliv závad na sportovišti (listí, větvě, atd)
 6. Rezerace možná od 30minut předem - pouze přes web zde

 

 

MĚSTO VALAŠKÉ MEZIŘÍČÍ

Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí

                                                                                                                  

P R O V O Z N Í   Ř Á D

 

SPORTOVIŠTĚ PRO požární sport V HRACHOVCI

 

Vlastník: Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO: 00304387

Provozovatel (SPRávce): SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hrachovec, Hrachovec 200, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO: 64123677

 

 1. Obecná ustanovení
  1. Každý návštěvník je povinen před použitím hřiště seznámit s provozním řádem a striktně se jím řídit.
  2. Sportoviště pro požární sport (dále jen „sportoviště“) je určeno pro nácvik a pořádání soutěží v požárním sportu dle platných právních předpisů.
  3. Sportoviště zahrnuje 2 sportovní dráhy s vybavením (přeskok, kladina, bariéra) a zpevněnou plochu pro požární útok na pozemku p.č. 144/1 v k.ú. Hrachovec.
  4. Otevírací doba sportoviště:
   1. Dle aktuálních klimatických podmínek a rozhodnutí provozovatele
   2. Aktuální otevírací dobu naleznete na www.sdhhrachovec.cz
  5. Vstup je povolen sborům dobrovolných hasičů (SH ČMS) a profesionálním hasičům HZS ze stanice Valašské Meziříčí ve službě a dalším subjektům po předchozí domluvě s provozovatelem a rezervaci přes rezervační systém na sdhhrachovec.cz/. Jiným návštěvníkům (sportovcům) bude vstup povolen dle rozhodnutí provozovatele a vlastníka.
  6. Veškeré zjištěné závady a připomínky je návštěvník neprodleně hlásit provozovateli.
  7. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za vnesené či odložené věci.

 

 1. Bezpečnost
  1. Vstup a užívání sportoviště je na vlastní nebezpečí.
  2. Vlastník ani Provozovatel nenese odpovědnost za jakýkoliv úraz způsobený na sportovišti.
  3. Děti do 18 let mohou vstupovat na sportoviště jen v doprovodu  osoby starší 18 let.
  4. Vstup na sportoviště a jeho užívání je možné pouze s předepsaným sportovním vybavením (zejména: ochranná přilba, tretry s hřeby do 7 mm atd.)
  5. Vstup a užívání sportoviště je možné pouze za příznivých klimatických podmínek (sucho, teplo, bez silného větru), po online rezervaci, v provozní době zveřejněné na www.sdhhrachovec.cz
  6. Na sportovišti je každý povinen udržovat čistotu a pořádek.

 

 1. Vstupné a rezervace:
  1. Vstup na sportoviště je zpoplatněn dle platného ceníku dostupného na www.sdhhrachovec.cz
  2. Z rozhodnutí vlastníka mají po předchozí rezervaci vstup zdarma:
   1. Členové SDH Hrachovec
   2. Členové SDH Podlesí
   3. Členové SDH Lhota
   4. Členové SDH Juřinka
   5. Podnikoví hasiči společnosti DEZA, a.s.
   6. Profesionální hasiči HZS ze stanice Valašské Meziříčí ve službě
 1. Zákazy a sankce
  1. Je ZAKÁZNÁNO vjíždět, zastavit či stát všemi vozidly a jinými dopravními prostředky na travnaté ploše hřiště mimo plochy vyznačené v provozním řádu jako parkoviště.
  2. Je zakázáno vstupovat na sportoviště bez předchozí rezervace na webu www.sdhhrachovec.cz
  3. Je zakázáno kouřit v celém areálu sportoviště.
  4. Je zakázáno užívat sportoviště pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek.,
  5. Je zakázáno vstupovat do areálu sportoviště se zvířaty.
  6. Je zakázáno manipulovat s překážkami a poškozovat vybavení sportoviště.
  7. Je zakázáno manipulovat s otevřeným ohněm v areálu sportoviště.

 

Porušení tohoto provozního řádu je důvodem k vykázání z areálu provozovatelem sportoviště nebo pověřenou osobou. Současně má provozovatel právo požadovat uhrazení  pokuty  ve výši 1000 Kč za každé jednotlivé porušení provozního řádu.

 

 1. Postup v případě úrazu
  1. Informace o vzniku úrazu je nutné neprodleně nahlásit provozovateli
  2. Provozovatel si zapíše následující podrobnosti:
   1. Identifikační údaje poškozeného
   2. Registrační číslo SH-ČMS
   3. Datum a čas úrazu
   4. Jméno zodpovědného trenéra v případě osoby mladší 18 let.
   5. Utrpěné zranění
   6. Povětrnostní podmínky (vítr, mokro…)
 1. Provozovatel dále zaeviduje:
  1. Přijatá opatření
  2. Případné následné úpravy zařízení sportoviště

 

 1. Rezervace a kontakty

 

Rezervace dostupná na: www.sdhhrahovec.cz

 

Osoby odpovědné za kontrolu dodržování provozního řádu:

 

Za provozovatele sportoviště:

Ing. Miroslav Děcký, tel. 776 723 321

starosta SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hrachovec                         

a

Evžen Knebl, tel. 604 274 004

Velitel SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hrachovec

 

Schváleno dne: usnesení RM č. 28/07/02 ze dne …13.11.2023

 Město Valašské Meziříčí                                               SH ČMS - Sbor dobrovolných
                                                                                                    hasičů Hrachovec

     zastoupeno starostou                                                                     zastoupen starostou

  Mgr. Robertem Stržínkem                                                          Ing. Miroslavem Děckým

 

 

 

V roce 2017 byla u fotbalového hřiště v Hrachovci vystavěna tréningová tartanová dráha pro 100 m překážek.

... Bude doplněno