V roce 1908 se začala psát historie hasičského hnutí v Hrachovci. Hlavní příčinou založení hasičského sboru v Hrachovci byl rozsáhlý požár v Reichových sklárnách, který v důsledku nedostatku kvalifikovaných a vybavených sborů způsobil velké majetkové škody. Podobně tomu bylo i u jiných požárů. V roce 1908 proto došlo k první ustavující schůzi, na které byl založen Dobrovolný hasičský sbor v Hrachovci.

 

 

Tímto okamžikem započala jeho členům radostná ale i těžká práce jak po stránce organizační, tak i materiální a výcvikové.

 

Prvním krokem bylo zaregistrování spolku u okresního hejtmanství a seznámení členů se stanovami a potřebami materiálního vybavení. Další starostí bylo zakoupení stříkačky. Ještě během téhož roku byla pořízena první ruční dvoukolová stříkačka. Jako většina hasičských spolků v té době se i ten hrachovecký potýkal s nedostatkem finančních prostředků. To mělo za následek téměř dvouleté přerušení činnosti. Ke znovuobnovení spolku došlo v roce 1913, kdy došlo k dohodě s obcí o tom, že bude spolek každoročně finančně podporovat. Počáteční období od založení spolku bylo poznamenáno hledáním cest a prostředků pro zachování života a existence hasičského sboru.

 

Činnost spolku utlumila a narušila léta první světové války. Až ve 20. letech nabývá hasičský sbor na své dřívější agilnosti a pouští se do další usilovné práce.

 

S velkým nadšením členů bylo přivítáno rozhodnutí obecního zastupitelstva o stavbě hasičské zbrojnice. Díky velké obětavosti všech členů při stavbě, byla hasičská zbrojnice r. 1923 slavnostně otevřena.

Od roku 1926 začíná sbor plnit také funkci osvětovou a vzdělávací. Začala se pořádat divadelní představení a postupně se stalo pravidlem, že kulturní dění v obci se již bez účasti hasičstva neobešlo.

V roce 1928 zakoupil hasičský sbor od Krásenského sboru novější dvoukolovou stříkačku.

V době německé okupace došlo k přílivu nových členů, neboť po celou dobu okupace mohlo mít pouze hasičstvo svou legální organizaci.

V roce 1956 obdržel hasičský sbor novou motorovou přenosnou stříkačku PS 8.

 

V padesátých letech dochází ke změně v koncepci požární ochrany, která klade větší důraz na prevenci k předcházení požárům. Tato činnost se zaměřuje hlavně na mládež, která začala být velmi aktivní Řada úspěchů byla zaznamenána zejména na poli požárního sportu v různých soutěžích, ve kterých dosáhla významných úspěchů právě ženská požární družstva.

 

 

Od padesátých let postupně přibývala do požární zbrojnice další technika. Velkým přínosem bylo v roce 1967 vytoužené vozidlo Tatra 805. V roce 1972 byla jednotce přidělena požární stříkačka PS 12.

  

V dalších letech nahradilo dosluhující Tatru 805 terénní vozidlo GAZ, které však nemělo dostatečnou kapacitu k přepravě jednotky. Proto byly vyslyšeny požadavky hasičů a v roce 1982 jim byla předána do užívání Avia – A 30 N.

Terénní automobil Gaz

Modernizace koncem devadesátých let přinesla rozšíření technických prostředků o Avii – 30 DVS a v roce 2006 o osobní automobil Mercedes Benz k přepravě osob k zásahům.

  

Kromě požárních soutěží zůstává největší prověrkou pro výjezdovou jednotku a techniku zásah u mimořádných událostí, jakými jsou požáry, živelní pohromy a pomoc občanům při nesnázích s ohněm či vodou.

 

Seznam událostí je dlouhý. Za zmínku stojí požár v STV Glass v roce 1998, povodně v letech 1997, 2007 a 2010, sněhová kalamita v roce 2005 a likvidace sněhu ze střechy zimního stadionu, kdy hrozilo zhroucení střechy.

 

Během stoleté historie příroda a živly s ní spojené mnohokrát hasiče prověřily a ukázalo se, že členové sboru v této zkoušce obstáli.

 

Účastnili se však nejen likvidace následků mimořádných událostí, ale také kulturního a společenského života obce, kde sehráli významnou úlohu jak při výstavbě společenských budov, tak při pořádání akcí spojených přímo nebo nepřímo s chodem obce.